Academic Year 2021/2022

Chairman
Prof. Wei GE
Vice Rector (Research)

Secretary
Dr. Wen WU
Functional Head of Knowledge Transfer Section, RSKTO

Academic Unit Member
FHS Prof. Renhe XU
FSS Prof. Man Sze WU
FST Prof. Xiao Chuan CAI
IME Prof. Pui In MAK
IAPME Prof. Zikang TANG
ICI Prof. Cheng Zhong XU
ICMS Prof. Peng LI
IOTSC Prof. Shaodan MA
DFO Ms. Miu Mei LEI
RSKTO Prof. Chunming WANG